DSU mod nye tider – FU strategioplæg fra 1998

Debatoplægget “DSU Mod Nye Tider” 

Forretningsudvalgets mål med dette oplæg er: 1: at vække debat om DSU’s kurs de næste år. 2: bringe forskellige ideer på banen. 3: pointere nødvendigheden af en mere bevidst prioritering af de økonomiske midler.

Det er Forretningsudvalgets intention, at HB-mødet munder ud i en klar melding om hvilken retning DSU går i de kommende år. 

Det kræver positiv opbakning fra alle HB-medlemmer, da det kan blive nødvendigt at argumentere for forandringer, omlægninger, reglementsændringer, kontingentforhøjelse o.lign. hjemme i hovedkredsen. 

HB-mødets praktiske gennemførsel 

Forretningsudvalget har lagt følgende køreplan: 

1. Lederen i Skakbladets augustudgave er en kort indledning til dette oplæg 

2. Forretningsudvalget sender ud til de 9 Hovedbestyrelsesmedlemmer 

3. Forretningsudvalgets oplæg vil kunne læses på hjemmesiden og alle kan rekvirere det 

4. Hovedkredsene holder møde. Alle hovedkredse opfordres til at invitere et FU-medlem til mødet for at få FU’s tanker og ideer uddybet inden HB-mødet. 

5. HB-møde 

a. Uffe indleder med et 30 minutters oplæg 

b. Åben diskussion 

c. Liste over diskussionsemner (fokusområder) udarbejdes 

d. Gruppearbejde 

e. Samlet diskussion som munder ud i en bred tilkendegivelse af HB’s intentioner 

6. Kommunikation til skaklivet af HB-mødets konklusion

Forretningsudvalget henstiller til at lade debatten fokusere på hvordan og hvorvidt de foreslåede tiltag (og gerne andre ideer) kan forventes at stimulere DSU i positiv retning og ikke fortabe sig i detaljer. 

1. Dansk Skak Unions Formålsparagraf 

Fra Dansk Skak Unions love § 2 – Formål 

Dansk Skak Unions formål er at virke for skakspillets udbredelse og udvikling i Danmark øge spillestyrken blandt unionens medlemmer skabe fællesskab og kammeratskab blandt landets skakspillere være bindeleddet mellem danske skakklubber og repræsentere dansk skakliv indadtil og udadtil 

Med udgangspunkt i et virke for udbredelse og udvikling af skakspillet i Danmark vurderer Forretningsudvalget, at Dansk Skak Union gennem en årrække til fulde har opnået at udbrede kendskabet til skak. 

Forretningsudvalget anslår, at 75% af befolkningen har kendskab til skak i form af: 1. de har prøvet at spille skak 

2. de kender reglerne i større eller mindre udstrækning 

3. de kan associere skak til Bent Larsen eller verdensberømte skakspillere 

Set i lyset af den fortsatte medlemstilbagegang må udbredelsen af kendskabet til skak være for uambitiøst et succeskriterie. 

Det er Forretningsudvalgets holdning, at der i de seneste år i fordelingen af de økonomiske midler har været prioriteret for meget på udbredelse og øget spillestyrke gennem eksempelvis relativt store tilskud til internationale turneringer. Da DSU havde 9.000 medlemmer, et fåtal stormestre og internationale mestre var dette i højere grad berettiget end det er i dag. 

FU mener tiden er inde til at tænke i nye baner og gøre tingene anderledes end hvad man tidligere har gjort. Essensen i dette består primært i udvælgelsen af en række områder, der i en periode skal tillægges største fokus, fokusområder, som skal tilføjes væsentlige økonomiske midler og ressourcer. 

Til dette formål har Forretningsudvalget forsøgt at “stikke fingeren i luften” og fornemme hvilke vinde, der blæser i vores nærmiljø… 

Tendenser i skak- og foreningslivet 

klublivet har det svært – færre og færre kommer i klubberne 

“forbrugerkrav” om flere tilbud (åbent flere dage i ugen, ikke kun klubturnering på en aften) fortsat højt antal turneringer, men med færre deltagere 

stadigt flere passive medlemmer af DSU (også blandt bedre/elitespillere) 

det er stadigt sværere og efterhånden meget vanskeligt at motivere folk til frivillige ulønnede opgaver besøgstallene på DSU’s hjemmeside er i fortsat kraftig vækst

DSU hjemmesiden klarer sig besøgsmæssigt godt sammenlignet med andre danske hjemmesider

Tendenser i den teknologiske udvikling 

e-mail kommunikation er en uovertruffen enkel og hurtig kommunikationsform teknologien afløser flere og flere trivielle arbejdsopgaver 

antallet af mennesker med internetopkobling er fortsat i kraftig vækst 

internettet er på vej til at blive fremtidens informations- og markedsføringskanal samt handelsplads

Tendenser i samfundsudviklingen 

tid bliver en fortsat mere knap faktor 

zapper-kulturen vinder frem – unge dyrker på skift fodbold, skak, håndbold, cykling osv. mennesket søger en underholdende, spændende, selvrealiserende og udfordrende tilværelse der bliver igen født mange børn – rigtig mange endda 

flere og flere ældre 

det er moderne at vende tilbage til traditionelle værdier (kvalitet, æstetik og økologi bliver stadigt mere positive begreber) 

Alderssammensætning af Dansk Skak Unions medlemmer og den danske befolkning: 

Alder Medlemmer af Dansk Skak Union 

Befolkning (1996) 

Forskel 

(SE PDF øverst)

Fakta om sport og fritid

fodbold, håndbold, curling og cykling oplever stigende interesse pga. verdenseliteudøvere golf er populært – prestige og måske pga. “bekvem” idræt – giver motion og friluft, men ikke sved !? 

bridge oplever fremgang blandt voksne (hvor børnene er fløjet fra reden) pga. stærkt socialt element (snak, samvær, hygge) 

Med udgangspunkt i formålsparagraffen og med ovennævnte in menté ønsker Forretningsudvalget en debat om hvorvidt formålsparagraffen er tidsvarende og om vigtigheden i at tilpasse organisationen udviklingen i nærmiljøet. 

Et tænkt forslag til en udvidelse af formålsparagraffen kan danne grundlag for diskussionen og dermed udvælgelsen af fokusområder: 

Dansk Skak Unions formål er at 

skabe de bedst mulige sociale, fysiske og økonomiske rammer for medlemmer, klubber og ledere på tværs af alder, køn og nationalitet 

være på forkant med skakkens, teknologiens og samfundets udvikling 

fremme kendskabet til skakspillets udviklende egenskaber, som en del af en sund og nyttig opdragelse og den personlige udvikling 

samt fortsat 

virke for skakspillets udbredelse og udvikling i Danmark 

skabe fællesskab og kammeratskab blandt landets skakspillere 

være bindeleddet mellem danske skakklubber 

repræsentere dansk skakliv indadtil og udadtil 

øge spillestyrken blandt unionens medlemmer 

I det følgende uddybes Forretningsudvalgets forslag til en fremtidig strategi baseret på udvalgte fokusområder gennem definition af såvel målsætninger som handlingsplaner for det enkelte fokusområde. 

2. Fokusområder 

Et fokusområde defineres som et aktivitetsområde, der har højeste prioritet ved fordeling af økonomiske midler og ressourcer. 

Indsatsen på de enkelte fokusområder er ikke tidsmæssigt inddelt i eksempelvis kort, mellemlangt og langt sigt. 

Forslag til Fokusområder 

a. Juniorbreddearbejde 

b. Breddearbejde (medlemsfremmende aktiviteter og klubarbejde) 

c. Informationsteknologi 

d. Organisationsudvikling (ledere, administration og nye indtjeningsområder) 

Det er væsentligt at pointere, at eksisterende ikke-fokusområde aktiviteter ikke udgår. På områder som juniorelite, seniorelite, k-skak, opgaveskak, DM, Divisionsturnering, Pokalturnering osv. skal en strategi udarbejdes, en økonomisk ramme bevilges og ansvaret for implementering uddelegeres.

Et eksempel på dette er k-skak-afdelingen og det nyligt indførte junioreliteudvalg. 

Set i lyset af den medlemsplejende og medlemssamlende karakter bør følgende 3 aktiviteter udpeges som strategisk vigtige for DSU. 

Strategiske DSU aktiviteter 

Individuelt DM (påskestævnet) 

Divisionsturneringen 

Pokalturneringen 

FU foreslår, at disse 3 aktiviteter og “andre turneringsarrangementer” tildeles et fast beløb. FU tager stilling til hvorvidt denne pulje skal tages i anvendelse ved bedømmelsen af modtagne ansøgninger. Økonomiske midler herudover skal findes fra eksterne sponsorer.  

3. Målsætninger og handlingsplaner 

I beslutningsøjemed danner følgende overordnede mål retningslinierne for Forretningsudvalgets daglige beslutninger: 

1. Overordnede mål for DSU 

Bremse tilbagegangen og vende udviklingen i antallet af medlemmer 

Skabe aktiviteter, der samler skakinteresserede af enhver styrke 

Omfordeling af økonomiske midler i retning af fokusområder 

Konsolidering og sikring af DSU’s økonomi gennem flere indtægtskilder 

(og dermed mindre afhængighed af kontingentmidler og offentlige tilskud) 

Fremtidssikre organisationens udvikling 

I det følgende uddybes Forretningsudvalgets ideer på de nævnte fokusområder, målsætninger og handlingsplaner: 

2. Juniorbreddearbejde 

1. Breddearbejde 

2. Informationsteknologi 

3. Organisationsudvikling 

2. Juniorbreddearbejde – Målsætninger og Handlingsplaner 

1. Målsætning 

3.000 juniormedlemmer i Dansk Skak Union 

Etablering af tættere samarbejde med DSS om fremtidens juniorbreddearbejde 

Team af aktivitetskonsulenter etableres til understøttelse af klubbernes juniorarbejde Etablering af understøttelse af klubbernes arbejde for integration af unge i klublivet Skoleskak på flere skoler

Juniorskak i flere skakklubber 

Udbrede kendskabet til skaks udviklende egenskaber 

2. Handlingsplan 

Etablering af målrettet samarbejde med DSS om juniorers integration i klublivet og DSU samt aktivitetskonsulenters virke 

I samarbejde med DSS opbygge kontaktnet til seminarier og lærermiljøet 

Oplysningskampagne og aktiviteter på skoler (plakat, foredrag) 

Juniorbræt i Divisionsturneringen 

Aktion “udmeldte medlemmer” 

Junior-DM flyttes til at være en del af påskestævnet (vinder deltager i LH) 

Juniorinstruktørordning  

(støtten kan betales til klubben til anvendelse til junioraktiviteter eller som honorar) HK – attraktive turneringer for juniorer (betænkningstid+rating) 

Da indførslen af et juniorbræt i divisionsturneringen er et politisk følsomt emne uddybes dette: Holdskakken har i større og større grad fået engagementet og klubfølelsen til at florere blandt klubledere og medlemmer over hele landet. Forretningsudvalget håber ad denne vej at kunne stimulere juniorarbejdet og gøre dette til en naturlig del af skakklubbens liv og identitet. 

Baggrunden for Junior-DM forslaget begrundes i: 

Junior-DM har traditionelt været afholdt i sommerferien og falder således 

sammen med de stadigt flere og flere sommerskaktilbud. Desuden har færre og færre danske juniorer i de seneste år deltaget i Junior-DM og endelig 

kan Påskestævnet være en integrerende aktivitet mellem juniorer og DSU. 

Med forslaget ønsker Forretningsudvalget at tilføre Junior-DM interesse og prestige og ikke mindst give juniorerne et stærkt incitament til deltagelse heri. 3. Breddearbejde – Målsætninger og Handlingsplaner 

1. Målsætning 

15.000 medlemmer i Dansk Skak Union 

Flere medlemsplejende funktioner og støtte af klubbernes medlemsplejende funktion Flere medlemmer blandt kvinder, ældre, indvandrere, handicappede og socialt belastede Etablering af tættere samarbejde med Firmaskakken

Udarbejdelse og iværksættelse af handlingsplaner – lederarbejde, uddannelse og motivation Udvikling af skak som familie- og underholdende aktivitet 

Opstart af skakklubber, hvor der geografisk burde være medlemsgrundlag for det 

Større gennemslagskraft i medier 

Større viden om DSU medlemmer (erhverv, bopælsform o.lign.) 

2. Handlingsplan 

Pilotprojekt med ansættelse af 2 aktivitetskonsulenter 

Udarbejdelse og iværksættelse af handlingsplaner på breddeområderne  

(klub- og medlemmer, kvinde-, ældre-,og indvandrerområderne) 

Introduktionsmateriale til nye medlemmer 

(Kølvigs – brev til nyt medlem, undervisningsmateriale, skakskole for voksne nybegyndere) Aftenskoleundervisning (skak for absolut nybegyndere) 

Kontakt til politikere mhp. at aftenskoleundervisning i skak atter kan modtage off. støtte 

Kontakt til specialforeninger (kvindeforskning, Ældresagen, Flygtningehjælpen) 

Ældreaktiviteter (foredrag på lokalcentre, fast etablering af ældredagen, pensionistklubber) Indvandrereaktiviteter (skak i venskabsforeninger) 

Firmaskak (kontakt til firmaskakmiljøet) 

(identificere “gennemtræk”, baggrund for frafald, opdatering af medlemskartotek, tilbyde enkeltmedlemskab og/eller abonnement på Skakbladet) 

Aktion “nye medlemmer” (seminarier, skolelærere, kvinder, ældre, indvandrere, firmaskak) 

Turneringstilbud målrettet familie- og underholdende aktiviteter (knock-out, konsultationsskak, triathlon (skak, x, x)) 

Mere “sprælsk” PR-materiale (tryksager, plakater, foldere, CD-rom) 

Kontakt til medierne plejes og udbygges 

Produktion af udsendelse i “Båndværkstedet” 

Artikler med omtale af skak i tidsskrifter som ellers ikke omtaler skak 

Aktion “Medlemsinformation” (flere informationer fra/om medlemmer, turneringsaktive, passive osv.) Kortlægning af geografisk “sorte områder” (opstart af klubber) 

Da ansættelsen af Bredde-aktivitetskonsulenter er et politisk følsomt emne uddybes dette: 

Bredde-aktivitetskonsulenterne skal være omrejsende igangsættere med fokus på at skabe aktiviteter i og omkring klubberne samt understøtte klubbernes medlemsplejende og skabende funktion. 

Arbejdsbeskrivelsen skal formuleres meget bredt og kan eksempelvis dække over foredrag i klubberne, inspiration og formidling af ideer og viden, assistance til nye og særlige aktiviteter i og omkring klubberne med meget, meget mere.

4. Informationsteknologi – Målsætninger og Handlingsplaner 

1. Målsætning 

Professionel etablering på internettet (interaktivt, underholdende og indbydende) 

Udformning af internet-medlemskab af DSU 

Internettet som ny skakplatform (skakspil, skakundervisning mv.) 

Tidssvarende nyhedsformidling til pressen 

Standardisering af kommunikation (PresseService, fax/e-mail, annonceindrykning i Skakbladet) Rating, turneringsadministration og medlemsregistrering foregår via internettet 

Rating- og medlemskartotek sammensmeltes 

2. Handlingsplan 

Etablering af nordisk IT-udvalg 

Gennem nordisk samarbejde tilbydes en platform for undervisning, turneringer mv. Nedlæggelse af PresseService i sin nuværende form (fax til e-mail) 

Unionens webmasterstilling udføres professionelt mod betaling 

Skakbladsartikler offentliggøres på internettet som appetitvækker til ikke-medlemmer Opgaveløsning på internettet med præmier – besvarelser indsendes elektronisk 

Dannelse af EDB-teknisk udvalg til sikring, support og støtte i udvikling af programmel  Ideerne omkring PresseServicen og Webmasterstillingen tænkes løst på følgende vis: 

Det er Forretningsudvalgets ide at sammenlægge informationsindsamling, informationsbearbejdning og informationsdistribution til læsere af skakbladet, hjemmesiden og PresseService ét sted. Dette bør medføre en væsentlig reduktion i det informations-indsamlende og -bearbejdende arbejde 3 mand i dag udfører. Endvidre er teknologien i dag så fremskreden at en kraftig automatisering af PresseService er teknisk mulig. Forretningsudvalget indstiller til Hovedbestyrelsen, at Skakbladets redaktørstilling udvides til også at indeholde det samlede ansvar for redaktionen af DSU’s hjemmeside (Webmasterfunktionen) samt PresseService. Forretningsudvalget foreslår Thorbjørn Rosenlund til denne funktion.  

5. Organisationsudvikling – Målsætninger og Handlingsplaner 

1. Målsætning 

Administration og organisation 

Sekretariat finansieret af eksterne midler 

Reducere omfanget af administrative arbejdsprocesser og afskaffelse af dobbeltarbejde Reducere varigheden af beslutningsprocesser 

Politisk anerkendelse af skakkens organisationer på lige fod med lignende organisationer Central kontingentopkrævning

Junioreliteudvalget bidrager til bedre målretning af midler til de bedste juniorspiller Udformning af seniorelitepolitik og etablering af senioreliteudvalg 

Ledere 

Flere ledere 

Udvikling af værktøjer, fora og funktioner til understøttelse til klublederes arbejde Nye indtægtskilder 

Etablering af nye indtægtskilder 

Etablering af VIP-sponsor-klub 

Dansk Skaksalg genererer overskud til DSU 

100% ekstern finansiering af DSU’s senioreliteaktiviteter 

2. Handlingsplan 

Administration og organisation 

HB mødes elektronisk på nettet 

Hurtigskakrating afskaffes 

Kontingentopkrævning fra kvartalsvis til halvårlig 

Medlemskartoteker fra specialforeninger integreres i DSU’s kartotek Uddelegering af ansvar til udvalg og specialforeninger 

Etablering af senioreliteudvalg med eget budget 

Ledere 

Kursustilbud til klubledere i “klubliv og foreningsarbejde” 

Kursustilbud (sponsorsøgning, præsentations- og kommunikationsteknik) Afholdelse af lederkonference (også elektronisk) 

Øge erfaringsudvekslingen mellem ledere 

Udvikling af privilegier for ledere (diæter til DSU-aktiviteter, instruktørløn o.lign.) Nye indtægtskilder 

Revidering af strategi og målsætning for Dansk Skaksalg 

Generel undersøgelse af mulige nye indtjeningsområder

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.