ØBROs vedtægter

Skakforeningen ØBROs vedtægter – stiftet 29. september 1936.

§1: Navn og hjemsted
Foreningens navn er Skakforeningen ØBRO, og dens hjemsted er de af foreningen ejede lokaler: Rosenvængets Allé 31, 2100 København Ø.

§2: Formål
Skakforeningen ØBRO har til formål at:

 • Virke for skakspillets udbredelse.
 • Skabe fællesskab og kammeratskab blandt klubbens medlemmer.
 • Øge spillestyrken hos medlemmerne for derved at gøre foreningen gældende på landsplan.

§3: Virkemidler
For at virkeliggøre formålsparagraffen kommer følgende virkemidler særligt i betragtning:

 • Medlemskab af Dansk Skak Union.
 • At holde faste ugentlige klubaftener samt arrangere og medvirke ved skaklige aktiviteter, turneringer og holdkampe.
 • At udgive et medlemsblad, som refererer klublivet.
 • At fremsende pressen informationer om klubben og dens aktiviteter.

§4: Foreningens medlemmer

 • Som medlem kan optages enhver person, der opfylder reglerne for medlemsskab af Dansk Skak Union.
 • Medlemsskaren omfattes af seniorer, pensionister, juniorer og støttemedlemmer.
 • Medlemmerne tilmeldes Dansk Skak Union i henhold til dens bestemmelser. Undtaget er dog støttemedlemmer, der på anden måde skal være tilmeldt Dansk Skak Union.
 • Ethvert medlem nyder samme indflydelse med taleret og stemmeret på generalforsamlingen. Stemmeret opnås dog først efter 3 måneders medlemskab af foreningen, dog har støttemedlemmer ingen stemmeret. Valgbarhed har alle, som har været medlem af foreningen i mindst 6 måneder, dog har støttemedlemer ingen valgbarhed. For at kunne vælges til formand, kasserer, revisor, og revisorsuppleant kræves der yderligere at medlemmet er personlig myndig.
 • Medlemskabet ophører, når medlemmet skriftligt udmelder sig med mindst en måneds varsel til den første i måneden, eller såfremt kontingentbetalingens frister ikke overholdes. Kontingentgæld ved medlemskabet ophør meddeles Dansk Skak Union.

§5: Generalforsamlingen

 • Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 • Generalforsamlingen afholdes én gang om året, fortrinsvis i marts måned og senest 15/4, samt ekstraordinært, når bestyrelsen eller mindst 25% af medlemmerne forlanger det. Indvarslingen foretages af bestyrelsen ved mail
 • Ekstraordinær generalforsamling varsles, ledsaget af dagsorden, med en frist på mindst 2 uger.
 • Ordinær generalforsamling varsles med mindst 1 måneds frist, og indbyder medlemmerne til, i løbet af 1 uge, at fremsende forslag til dagsordenen, som så offentliggøres (gennem opslag i klubben) senest 2 uger før generalforsamlingen sammen med et af foreningens 2 revisorer revideret regnskab afsluttet pr. 31/12.
 • Generalforsamlingen er beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen uanset omfanget af det fremmødte antal medlemmer. En beslutning er gyldig ved simpelt flertal af det personligt afgivne antal ja/nej stemmer. Hvis blot ét enkelt medlem skulle kræve det, skal stemmeafgivningen foretages som hemmelig afstemning, under ledelse og opsyn af ordstyreren med referenten som stemmetæller.
 • Dagsorden på den ordinære generalforsamling er:
 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Formandens beretning.
 4. Kasserens gennemgang af regnskabet til afstemning.
 5. Rettidigt indkomne forslag til afstemning.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg af 7 medlemmer til bestyrelsen: Formand, kasserer, og 5 bestyrelsesmedlemmer. Alle vælges for 2 år af gangen. I ulige år er formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer på valg. I lige år kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.
 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant for ét år.
 9. Evt.
 • Tvivl om forståelsen af disse love afgøres på generalforsamlingen. Kun generalforsamlingen har ret til at udnævne æresmedlemmer, eller ret til at ekskludere medlemmer, eller ret til at optage tidligere ekskluderede medlemmer.

§6: Bestyrelsen

 • Bestyrelsen forestår foreningens daglige ledelse under ansvar over for generalforsamlingen og i overensstemmelse med foreningens love. Således forpligtiges foreningen ved indgåelse af kontrakt- og gældsforpligtelser underskrift fra såvel formand som kasserer.
 • Beslutninger af almen interesse offentliggøres løbende for foreningens medlemmer.
 • Formanden leder bestyrelsen og repræsenterer foreningen udadtil, har ansvaret for nye medlemmer bliver modtaget og indmeldt og at medlemsfortegnelsen og spillerkartoteket bliver ført.
 • Kasseren er ansvarlig for de kontante beholdninger, alle indbetalinger og udbetalinger, at føre regnskabet, udarbejde budgettet og forelæggelse af regnskabet.
 • Fratræder et medlem af bestyrelse i utide, konstituerer bestyrelsen selv et nyt medlem.

§7: Kontingent
Alle foreningens medlemmer betaler kontingent (som fastsat på generalforsamlingen), fritaget er kun medlemmer udnævnt til æresmedlemmer. Kontingentet forfalder kvartalsvis forud. Medlemskab af klubben opnås først når ét kvartals kontingent er betalt.

§8: Lovændringer
Til lovændringer kræves 2/3 flertal eller et simpelt flertal ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. §8 om lovændringer samt §9 om lokalefonden kan aldrig ændres.

§9: Lokalefonden

 • Lokalefondens formål er at samle midler til forbedringer og vedligeholdelse af foreningens lokaler.
 • Ved en evt. opløsning af foreningen skal lokalerne overgå til administration af Københavns Skak Union og må i så fald stadig kun frigøres og anvendes til formål, som tjener skaklivets interesse på Østerbro.

§10: Opløsning
Ethvert forslag vedrørende opløsning af foreningen kræver et ekstraordinært flertal på 2/3 af det afgivne antal ja/nej stemmer. Foreningens aktiver skal i tilfælde af opløsning anvendes som således bestemt på den sidste generalforsamling.

Vedtaget på generalforsamlingen lørdag den 7/10 1995.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.